MEDICATED OILS

DHANAWANTHARAM AVARTI 101 PRABHANJANA VIMARDANA KUZHAMPU
DHANAWANTHARAM CHIKKANAPAKAM PRAPUNDAREEKADI THAILAM
DHANAWANTHARAM KUZHAMBU PRASARINYADI THAILAM
DHANAWANTHARAM MUKOOTTU RASA THAILAM
DHANAWANTHARAM THAILAM KSHEERABALA 3 AAVARTHI
DINESAVALYADI THAILAM KSHEERABALA 41 AAVARTHI
THENGINPUSHPADI THAILAM KSHEERABALA 101 AAVARTHI
THRIPHALADI KSHEERA THAILA
THUNGADRUMADI KUMKUMADI THAILAM
THRIPHALADI KERA THAILAM LAKSHADHI KERA THAILAM
UTHAMA THAILAM LAKSHADHI THAILA
VACHALASUNDI KERA THAILAM LIKUCHA THAILA
VARANADI THAILAM BHRINKAMALAKADI THAILA
MALATHYADI KERA THAILAM BHUJANKALATHADI KERA THAILA
SUDHABALA THAILAM BHUJANKALATHADI THAILA
SUPTHI THAILAM BRIHATHBRINGAMALAGATHI THAILA
THEKARAJA KERA THAILAM BRUHATH KOTTAMCHUKKADI THAILAM
THEKARAJA THAILAM BRUHATHBRUHATHNIRGUNDYADI THAILAM
THENGINPUSHPADI THAILAM BRIHATHPINDATHAILAM
THRIPHALADI CHANDANADI THAILAM
THUNGADRUMADI GUGGULUTHIKTHAKAM THAILA
RASNADI THAILAM HIMGUTHRIGUNA
SAHAJARADI 3 AAVARTHI GATHYADIKERA THAILAM
SAHAJARADI 21 AAVARTHI KUNJUNNYADI THAILA
SAHAJARADI KUZHAMPU KARAPPAN THAILAM
SAHAJARADI THAILA KARPASASTHYADI THAILA
SAHAJARADI THAILA CHIKKANAPAKAM KARPASASTHYADI THAILAM CHIKKANAPAKAM
SATHAHWAIDI ANUVASANA THAILAM KARPOORA THAILAM
SINDUVARAIRANDA THAILAM KAYATHIRUMENI THAILA
MURIVENNA KAYYONYADIKERA THAILAM
NALPAMARADI KERA THAILA KESARENJINI THAILAM
NALPAMARADI KUZHAMPU KETHAKEEMOOLADI KUZHAMPU
NARAYANA THAILAM KHAJITHAPINDA THAILAM
NEELI THAILAM/NEELI DALADI KOTTAMCHUKKADI THAILA
NEELIBHRINGA KERA THAILAM KOTTAMCHUKKATHI KUZHAMPU
NEELABHRINGADI THAILA KSHARA THAILAM
NIMBAMRUTHADI ERANDA THAILAM DURVADI KERA THAILAM
LOMA SATHANA THAILAM ELADI KERA THAILAM
MADHUYASHTYADI THAILA ELADI THAILA
MADHUYASHTYADI THAILAM CHIKKANAPAKAM GANDARVA HASTHA THAILAM
MAHAMASHA THAILAM GANDARVAHASTHA THAILA CHIKKANAPAKAM
MAHANARAYANA THAILAM GANDHA THAILAM
MANJISHTADI THAILAM GOPATHAJADI KERA THAILAM
MARICHADI KERA THAILAM GUGGULUMARICHADI
MASHASAINDHAVA THAILAM INDUKANTHAM GHRUTHAM
NIRGUNDYADI THAILA JATHYADI GHRUTHAM GEEVATHYADI GHRUTHAM
NISHIKALKAN THAILA KALYANAKLAM GHRUTHAM
NISOSEERADI THAILA MAHA KALYANAKA GHRUTHAM
PANCHASNEHAM MAHALPANCHA GAVYAM
PANCHVALKADI YAMAKAM MAHA SNEHAM
PARANTHYADI KERA THAILAM MAHA THIKTHAM GHRITHAM
PARINATHAKEREEKSHEERADI CHEMPARUTHYADI CO.THAILA
PATTOLAKERAKRIGHRITHAM CHEIYA BALA THAILAM
PINDATHAILAM CHINCHADI KUZHAMPU
PINNYAKA THAILAM CHINCHADI THAILAM
PIPPALYADI THAILAM DARUNAKA THAILAM
PRABHANJANA VIMARDANA THAILAM DASAMOOLAMRUTHADI THAILA
DANWANTHARA 41 AAVARTHY DHNWANTHARA 3 AAVARTHY
   

Back To Top