Choornas

ABHAYADI CHOORANS PUSHYANUGAM
APARAJITHA DHOOPA CHOORNA RAJANYADI
ARDHAVILWA KWATHA CHOORNA RAKTHACHANDANADI CHOORNA
ASHTACHOORNA RASNADI CHOORNA
AVALGUJABEEJADI CHOORNA SARASWATHA CHOORNA
AVEERA BEEJACHOORNA JATAMAYADI
AVIPATHI CHOORNA JATILAVANGADI
BHRIHATH TRIBHALA CHOORNA JEEVANTHEE CHOORNA
ULPALA CHOORNA KACHOORADI CHOORNA
UPANHA KALYANAVALEHAM
V.T.POWDER KAPIKACHU CHOORNA
VAISWANARA KARPOORADI CHOORNA
VARACHOORNA(THRIPHALA) KOKILAKSHAKA KWATHA CHOORNA
VILANGADI KWATHA CHOORNA KOLAKULATHADI CHOORNA
VRIKSHADANYADI KWATHA CHOORNA KOTTAMCHUKKADI CHOORNA
YAVALOHA CHOORNA LAKSHADI CHOORNA
SHADDARNA CHOORNAS LODRADI CHOORNA
SHANKUPUSHPEE CHOORNA MULGADI CHOORNA
SIDHARTHAKA SNANA CHOORNA NASIKA CHOORNA
SUDHEEBALADI KWATHA CHOORNA NIMBADI CHOORNA
THAKARARISHTA CHOORNA NISAMALAKA CHOORNA
THALEESAPATHRADI BRIHATHYADI KWATHA CHOORNA
THWAGELADI CHITHRAKATHRIPHALADI KWATHA CHOORNA
THRIPHALAYOLEPAM DADIMASHTAKAM
NISAMALAKA CHOORNA ELLUMNISADI
PANCHGANDHADI CHOORNA GRIHADHOOMADI
PANCHRAVINDA CHOORNA GUGGULUPANCHAPALAM
HINGUVACHADI CHOORNA GUCOOCHIPATHARDI
   

Back To Top